wood-3240764_1280
Vzdělávací informace

Charakteristika vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve firemní školce.

Program školy umožňuje dětem poznávat rozmanitost světa zejména formou prožitků. Je zpracován do čtyř tematických bloků. Každý blok zahrnuje tři měsíce a obsahuje konkrétní témata. Téma si pedagog volí dle školního vzdělávacího programu, na jehož základě plánuje činnosti – vzniká tak pružný třídní vzdělávací program. Jak téma dále zpracuje, záleží na jeho kreativitě, tvořivosti a momentální situaci, náladě dětí. Tematické celky na sebe navazují, mohou se prolínat, překrývat a vzájemně se doplňovat. Mohou být nahrazeny tematickými projekty, či být součástí speciálního programu.

Vize

Naší vizí je budovat klidné, podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dětí s preferencí učení prožitkem.

Název školního vzdělávacího programu (motto)

„Cestou pestrých zážitků objevujeme svět.“


Speciální programy

 • Trénink jazykových schopností – Hláskař
 • Logochvilky
 • Kurz grafomotoriky – Pastelka

Navíc…

 • Školka v přírodě
 • Pravidelné logopedické depistáže (Mgr. Marie Rupcová)

Naše škola spolupracuje s Mensou České republiky

                             Výsledek obrázku pro mensa


Spolupráce školy s rodinou

Naše škola podporuje komunikaci s rodinou, což napomáhá k budování vzájemného pochopení a zabezpečuje tak větší shodu ve výchovně vzdělávacím procesu.

Upřednostňujeme osobní setkání.

 • informování zákonných zástupců při předávání a vyzvedávání dítěte
 • individuální schůzky
 • hromadná setkání – besídky, „dílničky“, besedy s odborníky

Hromadná setkávání se zákonnými zástupci probíhají v měsíční periodicitě v odpoledních hodinách, kdy nabízíme možnost zhlédnout pokroky adaptace a vývoje dětí a konzultovat výchovné metody jak s pedagogy, tak s ostatními klienty. Setkání pomáhají i nám, pedagogům, poznat lépe rodinné zázemí dítěte, tím tak podpořit jeho zdravý vývoj.

Zákonní zástupci mohou využívat i komunikace nepřímé.

 • informační nástěnka v budově školky
 • e-mail (eKonzultace)
 • webové stránky
 • telekomunikace

Žádosti a stížnosti přijímá ředitelka školy (popř. pedagog pověřený zastupováním ŘŠ v její nepřítomnosti) ústně osobně, písemně osobně či písemně poštou/datovou schránkou.


Pořádané besedy

 • Agresivita v předškolním věku, Školní zralost, Mgr. Svatava Vyhlídalová
 • Bezpečnost a první pomoc, městská policie
 • Výchovné přístupy, PhDr. Jan Svoboda
 • Sourozenecké konstelace, Mgr. Barbara Kiedroń
 • Zdravý životní styl a význam pohybu v předškolním věku dítěte, Mgr. Eva Polzerová
 • Logopedická prevence a čtenářská pregramotnost, Grafomotorika, Mgr. Martina Černá
 • Adaptace dětí v MŠ mladších tří let, Logopedická prevence, Vzrůstající agresivita v předškolním věku dítěte, Mgr. Lenka Bínová
 • „Pravidla nejsou povidla“, PhDr. Marek Herman
 • Rozvoj myšlení dětí – Mensa ČR, Ing. Tomáš Blumenstein a Mgr. Hana Kalusová
 • Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta – Fyzio Beskyd s. r. o., Mgr. Veronika Kristková
 • Zubní péče v předškolním věku dítěte, MUDr. Hana Zemanová
 • Hejného matematika v MŠ, RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
 • Výchova dětí předškolního věku, Mgr. Jiří Halda
 • Školní zralost, Mgr. Marek Khýr
 • Rozdíly ve výchově holčiček a chlapečku, Mgr. et Mgr. Milan Studnička
 • Nevychovaný spratek vs. ADHD, Mgr. Marie Komárová
 • Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ – připravený předškolák, Mgr. Lenka Bínová